OM RETEK

Ett ungt bolag, men med en otroligt lång erfarenhet av rörbranschen

RETEK är ett auktoriserat VVS-företag som utför VS-installationer i främst Stockholmsregionen, Norrköping och Kalmar med närliggande områden. Rörentreprenader i Sthlm AB startade 2012 och är visserligen ett ungt bolag, men med en otroligt lång erfarenhet av rörbranschen genom handplockade arbetsledare och montörer med lång erfarenhet från stora rörentreprenader.

RETEK har som målsättning att leverera tjänster och produkter av hög kvalitet i enlighet med kundens önskemål. I detta ingår även en strävan efter att arbeta på ett sätt som värnar om miljön och att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats med möjlighet till utveckling. För att uppnå dessa målsättningar arbetar vi bl.a. aktivt med kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 9001:2015.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att alltid leverera produkter och tjänster med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav. Arbetet följs upp med egna kvalitetskontroller och service där det är tillämpligt. För att ständigt förbättras arbetar vi enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.

RETEKs kvalitetspolicy innebär:

  Alla vi som arbetar inom RETEK levererar produkter och tjänster i rätt tid och med en kvalitet som överensstämmer med kundens krav.

  Vi planerar vår verksamhet så att rätt slutkvalitet säkras.

  Vi ställer samma krav på alla. De krav som ställs på RETEK ställs även på underentreprenörer och leverantörer.

  Vi satsar alltid på förbättringar genom utveckling och utbildning. Inom RETEK pågår hela tiden olika utvecklingsprojekt, vars syfte är att få en ekonomisk nytta av vårt kvalitetssystem. – Rätt utfört arbete ger den bästa ekonomin åt projektet, ackordslaget och givetvis för kunden.

Miljöpolicy

RETEK förstår nödvändigheten av miljöskydd och vi har förbundit oss till att driva vår verksamhet ansvarsfullt och i samförstånd med alla miljöregler, lagar och förordningar relaterade till företagets aktiviteter.

Vi har som mål att arbeta med och upprätthålla ett gott samarbete med alla instanser och följer miljöledningssystem ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 innebär:

 Regelbundna revideringar av miljöpåverkan från företagets aktiviteter. Ändringar och regelbundna uppdateringar av företagets miljömål.

 Utbildning av hela personalen i miljöfrågor.

 Minimera materialspill, minimera energiåtgången. Föredra att använda återanvänt eller återanvändbart material.

 Begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och luft.

 Minimera riskerna för allmänheten och anställda vid arbeten som utförs av företaget.

 Alla anställda känner till vår miljöpolicy och har förbundit sig att följa den.

Arbetsmiljöpolicy

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna uppnå de mål vi satt om effektivitet och högkvalitativa slutprodukter och tjänster. Därför ska arbetsmiljön i vår verksamhet vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

 Vi följer AFS 2001:1.

 Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.

 Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

 Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

 Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.

 Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

 Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

 Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.

 Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

 Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

KONTAKT

Skicka iväg ett meddelande så hör vi av oss inom kort